Regulamin sklepu


 1. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
 2. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze
 3. Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te
 4. powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego
 5. Cat Cat Studio Piotrkowska 141 90-434 Łódź.
 6. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze
 7. indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 8. REGULAMIN

 9. §1 Definicje

 10. 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w
 11. przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub
 12. lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer
 13. nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 14. 2. Adres reklamacyjny:
 15. Cat Cat Studio 
 16. Piotrkowska 141
 17. 90-434 Łódź

 18. 3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem sprawdzonysklep.pl/dostawa zestawienie
 19. dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 20. 4. Dane kontaktowe:
 21. Cat Cat Studio Piotrkowska 141 90-434 Łódź
 22. catcatstudio.store@gmail.com
 23. tel: 693 205 203

 24. 5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu
 25. wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem sprawdzonysklep.pl/dostawa

 26. 6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
 27. od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi
 28. stosownymi przepisami prawa.

 29. 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym
 30. produkcie.

 31. 8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 32. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a
 33. posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu
 34. związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 35. 9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi
 36. zmianami.

 37. 10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych
 38. i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym
 39. praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 40. 11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
 41. prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej
 42. działalnością gospodarczą lub zawodową.

 43. 12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie
 44. wyborów Kupującego.

 45. 13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

 46. 14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu
 47. przez Kupującego.

 48. 15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do
 49. odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 50. 16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod
 51. adrescatcat.eu/platnosc

 52. 17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 53. 18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem
 54. zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy
 55. określeniu jego ceny (cena/jednostka).

 56. 19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

 57. 20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

 58. 21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w

 59. zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

 60. 22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

 61. 23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem catcat.eu, za
 62. pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

 63. 24. Sprzedający:

 64. Cat Cat Studio
 65. Off white s.c.
 66. Roosevelta 2/4 90-056 Łódź
 67. NIP: 7252057546
 68. REGON: 101359697

 69. zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem
 70. https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Se...

 71. KONTO BANKOWE: 
 72. 19 1140 2004 0000 3802 7632 0425

 73. 25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,
 74. zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych
 75. poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci
 76. urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 77. 26. Termin realizacji – podana na karcie produktu licz dni roboczych.

 78. 27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu
 79. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i
 80. umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964
 81. roku w przypadku Kupujących.

 82. 28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

 83. 29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
 84. a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w
 85. umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 86. b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
 87. c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy
 88. zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
 89. przeznaczenia;
 90. d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
 91. e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały
 92. wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi
 93. odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej
 94. od Sprzedającego;
 95. f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub
 96. osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej
 97. oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku
 98. towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent,
 99. chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać
 100. albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy
 101. ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 102. 30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest
 103. obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub
 104. rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 105. 31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu
 106. określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności;
 107. miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia
 108. umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 109. §2 Warunki ogólne

 110. 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym
 111. regulaminem.

 112. 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 113. 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy
 114. wolne od wad.

 115. 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są
 116. cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy,
 117. który określony jest w cenniku dostaw.

 118. 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin
 119. oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu
 120. oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu
 121. dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 122. 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień
 123. umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
 124. a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia,
 125. faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w
 126. wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do
 127. samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
 128. b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca
 129. wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od
 130. umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 131. 7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla
 132. produktów znajdujących się w sklepie.

 133. 8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków
 134. porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z
 135. umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę
 136. umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 137. 9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania
 138. sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub
 139. nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z
 140. zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości
 141. poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na
 142. funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome,
 143. Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej
 144. funkcjonalności sklepu catcat.eu, należy je wszystkie wyłączyć.

 145. 10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu
 146. ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien
 147. podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są
 148. ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w
 149. tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w
 150. każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w
 151. sklepie.

 152. 11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 153. 12. Kupujący zobowiązany jest do:
 154. a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.
 155. b. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
 156. c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu
 157. d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla
 158. e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie
 159. f. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
 160. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i
 161. inne prawa osób trzecich,
 162. szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 163. niezamówionej informacji handlowej (spam),
 164. Sprzedającego,
 165. własnego użytku osobistego,
 166. Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi
 167. zasadami netykiety.
     13. Zamówienia indywidualne, produkty ze zmianami , na życzenie klienta  (zmiany wymiarów,        kolorów lub materiału) są traktowane jako usługa szycia produktu i nie podelgają zwrotowi ani wymianie. 1. §3 Zawarcie umowy i realizacja

 2. 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 3. 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące
 4. czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 5. a. dodanie do koszyka produktu;
 6. b. wybór rodzaju dostawy;
 7. c. wybór rodzaju płatności;
 8. d. wybór miejsca wydania rzeczy;
 9. e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

 10. 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

 11. 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, 
 12. a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności
 13. elektronicznych blue media po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, 
 14. co powinno nastąpić w  terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić
 15. świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

 16. 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez
 17. Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia
 18. zamówienia.
 19. 6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po
 20. zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu
 21. płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie
 22. Sprzedającego.

 23. 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub
 24. części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o
 25. wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem
 26. (płatnego przy odbiorze).

 27. 8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla
 28. zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach
 29. produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji płatności za zamówienie.

 30. 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokwienieument
 31. sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego
 32. przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi
 33. załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

 34. 10. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od 
 35. momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji i podany jest na karcie każdego produktu 
 36. w zakładce "wysyłka" .

 37. §4 Prawo do odstąpienia od umowy

 38. 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do
 39. odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia
 40. kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 41. 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu wydania
 42. rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą mailową: 
 43. catcatstudio.store@gmail.com oraz odesłanie produktu wraz z dowodem zakupy czyli paragonem na adres Sprzedającego przed jego upływem.

 44. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego
 45. wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod
 46. adresem catcat.eul/formularz-zwrotu lub w innej formie zgodnej z Prawem
 47. konsumenckim.

 48. 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu
 49. umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o
 50. odstąpieniu od umowy.

 51. 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 52. 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie
 53. później niż 14 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy
 54. odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 55. 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt
 56. i ryzyko.

 57. 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na
 58. nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem
 59. terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego
 60. mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie
 61. dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

 62. 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej
 63. przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza
 64. konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 65. 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
 66. oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci
 67. Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia
 68. rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób
 69. dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi
 70. dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 71. 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
 72. jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
 73. płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 74. 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do
 75. chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej
 76. odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 77. 13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do
 78. odstąpienia od umowy:
 79. a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
 80. Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
 81. odstąpienia od umowy;
 82. b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
 83. według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
 84. potrzeb;
 85. c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
 86. mająca krótki termin przydatności do użycia;
 87. d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
 88. opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
 89. zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
 90. dostarczeniu;
 91. e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
 92. swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 93. f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
 94. programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
 95. opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 96. g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
 97. spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
 98. terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o
 99. utracie prawa odstąpienia od umowy;
 100. h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
 101. prenumeratę.

 102. §5 Rękojmia

 103. 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza
 104. odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 105. 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w
 106. art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

 107. 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed
 108. upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili
 109. przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta

 110. 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 111. a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 112. b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 113. chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
 114. wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już
 115. wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość
 116. obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu
 117. prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 118. 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady
 119. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia
 120. wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez
 121. Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
 122. sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności
 123. kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
 124. wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny
 125. sposób zaspokojenia.

 126. 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 127. 7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
 128. a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 129. b. żądać usunięcia wady.

 130. 8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę
 131. w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 132. 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli
 133. doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez
 134. kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem
 135. doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 136. 10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od
 137. Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną
 138. od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym
 139. kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego
 140. zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy
 141. sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest
 142. upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 143. 11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt
 144. Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na
 145. rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby
 146. nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w
 147. miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez
 148. Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i
 149. niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 150. 12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt

 151. 13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany
 152. rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 153. 14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
 154. a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 155. b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 156. c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
 157. d. żądania usunięcia wady.
 158. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie
 159. Konsumenta.

 160. 15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
 161. upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem
 162. sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy
 163. Konsumentowi.

 164. 16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od
 165. wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej
 166. niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli
 167. przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania
 168. rzeczy Konsumentowi.

 169. 17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności
 170. rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy
 171. Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy
 172. stwierdzone przed upływem tego terminu.

 173. 18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o
 174. odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a
 175. jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg
 176. terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna
 177. się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 178. 19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu
 179. rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego
 180. tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 181. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do
 182. wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna
 183. biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub
 184. bezskutecznego zakończenia mediacji.

 185. 20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje
 186. się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument
 187. dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero
 188. na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z
 189. osobą trzecią stało się prawomocne.

 190. 21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 191. albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł
 192. umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za
 193. które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu
 194. kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia
 195. rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści,
 196. a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to
 197. przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 198. 22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu
 199. rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 200. 23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz
 201. Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym 
 202. prawie.

 203. §6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 204. 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu
 205. jest Sprzedający.

 206. 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie
 207. danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą
 208. elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia
 209. swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez
 210. Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili
 211. możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 212. 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych
 213. wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce
 214. prywatności, która znajduje się pod adresem: sprawdzonysklep.pl/polityka-prywatnosci

 215. §7 Postanowienia końcowe

 216. 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw
 217. Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku
 218. niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający
 219. deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce
 220. zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 221. 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą
 222. elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie
 223. zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 224. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu
 225. prawnego.

 226. 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin
 227. (sprawdzonysklep.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie
 228. opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego
 229. przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej
 230. korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako
 231. obowiązującego.

 232. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie
 233. obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę,
 234. rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami
 235. Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim
 236. Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych
 237. i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów,
 238. np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem
 239. http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy
 240. miejscowo i rzeczowo.

 241. §8 Formy  płatnosci
 242. 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)
 243. 2 Wypłata zwrotów.
 244. a.W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną   
 245. przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany 
 246. do karty płatniczej Zamawiającego.

 247. b.W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną   
 248. przez konto Paypal klienta sprzedający dokonana zwrotu na konto Paypal z którego była płatność.

 249. c. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną
 250.   przelewem sprzedający dokonana zwrotu na konto Klienta z którego była robiona płatność
 251. 4.Dostępne formy płatności:
 252.  a. Paypal
 253. b.Karty płatnicze:
 254.           - Visa 
 255.           - Visa Electron 
 256.           - MasterCard 
 257.           - MasterCard Electronic 
 258.           - Maestro
 259. c. Wpłata na konto bankowe.

 260. 5. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia od momentu uzyskania pozytywnej 
 261. autoryzacji podany jest warcie produktu w zakładce "wysyłka"

 1. Wersja 13.1 Łódź 19 05 2016

Koszyk

Suma: 0.00 PLN